Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Strona główna      Aktualności      Rok 2017      Zapytanie ofertowe NR 4/L/2017
Zapytanie ofertowe NR 4/L/2017
24.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
NR 4/L/2017

Dotyczy projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej.” Dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.2.

Zamawiający:
MERCOR SA, 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2

1. Przedmiot zamówienia:
• Produkcja i dostawa profili aluminiowych do klapy PVC o podwyższonych parametrach izolacyjnych. (Materiały do badań dla jednostek zewnętrznych – obiekty budowane w laboratorium na potrzeby wykonania badania przez zewnętrzne jednostki, materiały do prób i do budowy makiety. Materiały do badań – wytworzenie próbek do testów produktowych).

2. Opis zamówienia:
2.1. Uruchomienie produkcji i wyprodukowanie przez oferenta partii próbnej w ilości po około 350 kg z każdego profilu, następnie po akceptacji oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego parametrów profili utwardzenie matryc i wyprodukowanie partii do testów w ilości po około 500 kg z każdego profilu i dostawa do magazynu Zamawiającego.

2.2. Profile aluminiowe, o których mowa w pkt. 2.1 składają się z:

2.2.1. Profil adaptacyjny – 6mm
Wymiary nietolerowane – odchyłki zgodnie z PN-EN 22768 - 1:1999
Materiał – Aluminium EN AW 6063 T6
Rysunek – 001

2.2.2. Profil adaptacyjny – 10mm
Wymiary nietolerowane – odchyłki zgodnie z PN-EN 22768 - 1:1999
Materiał – Aluminium EN AW 6063 T6
Rysunek – 002

2.3. Dostawa kompletnej dokumentacji do dostawy w tym dokument WZ, faktura, atesty materiałowe i deklaracja zgodności, potwierdzające zgodność wyrobów z PN-EN 22768 - 1:1999 i rysunkami Zamawiającego. Szczegółowe wymagania jakościowe dostępne są na zapytanie.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Termin realizacji i miejsce dostawy: Dostawa partii próbnej do Zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Cieplewie, 83-031 Łęgowo, ul. Kwarcowa 3a w ilości po około 350 kg z każdego profilu do 7 tygodni od daty zamówienia matryc, dostawa partii do testów w ilości po około 500kg z każdego profilu do 20 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego parametrów profili.

5. Jednorazowe partie produkcyjne profili aluminiowych nie powinny przekraczać 500 kg każdego z profili.

6. Kryteria wyboru oferty (Maksymalna liczba punktów do uzyskania = 100):
6.1. cena netto gotowych profili 20 pkt - 30%,
6.2. koszt uruchomienia produkcji 40 pkt - 40%
6.3 czas realizacji zamówienia 10 pkt - 30%

Ad. 6.1. Liczba punktów w kryterium cena wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 30
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium Cena,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.

Ad. 6.2. Liczba punktów w kryterium koszt uruchomienia produkcji wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 40
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium Cena,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.

Ad.6.3. Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia jest następująca. Dostawa partii do testów licząc od daty zamówienia matryc, w przeciągu:
do 6 tygodni – 5 pkt,
do 5 tygodni – 10 pkt.

7. Dodatkowe informacje możliwe do uzyskania do ostatniego dnia składania ofert w godzinach pracy Zamawiającego od 8:00 do 16:00:
Dyrektor ds. logistyki i zakupów – Tomasz Balicki
Tel. 601 660 729, e-mail: t.balicki@mercor.com.pl

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania na adres spółki lub na adres mail:
t.balicki@mercor.com.pl w terminie do dnia 01.12.2017r roku do godz. 24:00.
Liczy się data wpłynięcia oferty. Godziny otwarcia zakładu dla ofert dostarczanych w wersji papierowej: dni robocze, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Rozstrzygnięcie postępowania i złożenie zamówienia:
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.12.2017r o godzinie 12:00. Informację o dokonanym wyborze zamawiający umieści na stronach internetowych, na których zostało umieszczone niniejsze zapytanie. W osobnym zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy.

10. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

11. Postanowienia końcowe:
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postepowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”. W takim przypadku termin składania ofert ulegnie odpowiednio wydłużeniu.

Mercor SA
Dyrektor ds. logistyki i zakupów
Tomasz Balicki
Tel 601 660 729

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia:
Produkcja i dostawa profili aluminiowych do klap PVC o podwyższonych parametrach izolacyjnych.
Uruchomienie produkcji i wyprodukowanie przez oferenta partii próbnej w ilości po około 350 kg z każdego profilu, następnie po akceptacji oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego parametrów profili utwardzenie matryc i wyprodukowanie partii do testów w ilości po około 500 kg z każdego profilu i dostawa do magazynu Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr 4/L/2017

Nazwa /firma/ oraz adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………...
......................………………………………………………………………………………..........
NIP………………………………….................REGON ...........................................................
Kalkulacja cenowa wykonawcy za realizację zamówienia:
1. Oferujemy (odniesienie do punktu 2 zapytania ofertowego):
……..…………………………….………………………………………………………………
...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Szczegóły oferty:
- cena brutto i netto profili aluminiowych ……………..
- koszt uruchomienia produkcji ……………..
- czas realizacji zamówienia …………….. (w tygodniach) (zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego)
- jednorazowa partia produkcyjna (pkt 5 zapytania ofertowego) …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do oferty należy załączyć także:
- kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o wpisie do KRS.
- Oświadczenie „zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz spełniam warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, jak również oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zawartą w zapytaniu ofertowym na niniejszy przedmiot zamówienia” podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

…………………………                                                                                            ……………………………………..
Data                                                                                                                  Pieczęć i podpis wykonawcy

powrót
poprzednia

© Mercor Wszystkie prawa zastrzeżone
 polityka prywatności     Polityka cookies     mapa strony     dodaj do ulubionych   
Projekt i wykonanie:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.